Thông báo

Cập nhật lúc : 06:41 13/10/2018  

BÁO CÁO QUY CHẾ CÔNG KHAI
Thực hiện Công văn số 2371/SGD&ĐT- KHTC ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo Quy chế công khai năm học 2017- 2018 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019. Triển khai quán triệt, phổ biến và thực hiện nội dung của Thông tư 36/2017/TT - BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi tắt là Quy chế theo TT 36). Trường mầm non Thủy Tân báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học 2017- 2018 và kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019:

Tải file 1  

Số lượt xem : 162

Các tin khác